Kundcase Power

Zimply hjälpte Power att ta nästa steg mot expansion och utveckling

Effektivare lagerprocesser resulterade i minskade driftkostnader och säkrare leverans

Power anlitade Zimply för möjlighet att ta nästa steg i sin expansion och utveckling och för att upprätthålla sin kvalitativa leverans. Zimply säkerställde Powers logistik då företaget behövde se över sina flöden gällande bland annat transport, bemanning, kompetens och plock- och packprocesser.

Power har ett flertal elektronikbutiker i Norge, Danmark och Finland samt driver en e-handel för kunder i hela Norden. Power behöver lagerhålla stora mängder elektronik för att kunna ge kvalitativ och snabb leverans till sina kunder och därmed säkra sin marknadsandel. Samtidigt ökade volymen gods som behövde produceras och Power behövde därmed större lagringsyta. Detta innebar att flera delar i organisationen behövde få andra lösningar.

Optimering av distributionscentralen

Zimply optimerade hela distributionscentralen med hjälp av systemmässiga effektiviseringar i de fysiska flödena. Processkartläggning genomfördes och Zimply justerade Powers processer för att få dem standardiserade och mer effektiva. 

Zimply införde även en strukturerad kvalitetsprocess för avvikelsehanteringen på Powers lager.

Interim Management

Roger Hallberg på Zimply anställdes som operativ platschef på Powers distributionsverksamhet under en tvåårsperiod. Roger Hallbergs roll innebar att han tog ett övergripande ansvar för budget och måluppfyllelse, drev förbättringsarbete och ansvarade för att projekt genomfördes.

På utvecklingsavdelningen tillsattes Zimplys seniora konsult Cuong Lien som projektchef.

Bemanningslösning

Power hade problem att få tillräcklig bemanning för driften vissa perioder. Zimply säkerställde att verksamheten fick rätt antal bemanning för att kunna balansera de olika svängningarna i volym per vecka och månad genom att ett strategiskt samarbete inleddes med ett bemanningsföretag. Flexibiliteten ökar i säsongssvängningarna och rätt kompetens kan snabbt tillsättas.

Automation och transport

Plock- och packprocessen effektiviserades genom att automatiserad teknik, såsom transportörsystem för hantering av lådor samt kartongresare, installerades. Denna och andra lösningar som effektiviserar Powers flöden används nu i den dagliga driften. 

Zimply gav även Power stöd i en ny transportupphandling som numera effektiviserar leveranserna. 

Förarbete för utbyggnad av anläggningen

Volymen som producerades från Powers distributionscentral ökade snabbt. Power hade behov av större lagringsyta och behövde därför beslutsunderlag gällande utbyggnad och teknikimplementering. Zimply gjorde layouter, ritningar och flödesanalyser för att tydliggöra de lösningar som fanns utifrån Powers förutsättningar. 

Zimply utarbetade layouter där Powers anläggning bland annat fick ett större antal lastportar, en utökad skyddad parkering och ett helt nytt flöde där alla transporter kör i samma riktning runt fastigheten för att få bort flaskhalsar.

Systemlandskap

Power saknade visst systemstöd för sin verksamhet. Zimply gjorde förbättringar i Powers systemlandskap för möjligheten att effektivisera steg i kommunikationen mellan systemen. Vissa tidigare manuella aktiviteter kunde, med dessa förbättringar, nu automatiseras. 

Det två år långa projektsamarbetet mellan Power och Zimply resulterade i att Power idag har sänkta driftkostnader och en mer säker leveranskedja.

Roger Hallberg

Roger Hallberg

Interim platschef, Zimply Solved

”Power är en stor spelare på elektronikmarknaden och en stor utmaning för företaget är den stora bredden av både produkter och leveransen som de kräver. Det är alltifrån AirPods och kylskåp till hela kök som ska levereras med samma precision och hanteras på ett effektivt sätt. Detta är ett projekt där vi fick följa Powers resa under lång tid och hjälpa till i många steg, vilket var intressant och givande för både Zimply och Power.”

Utgångsläge

  • Power hade behov av större lagringsyta och ökad effektivitet.

  • Power hade ökande kostnader för logistiken.

  • Power saknade systemstöd.

  • Power hade behov av snabb tillsättning av senior ledningstjänst.

  • Power hade ett ökande behov av bemanning i driften.

Zimplys lösning

Processändringar implementerades, vilket minskade kostnaderna i driften.

Modern systemplattform för drift- och effektivitetsuppföljning utvecklades.

Kalkyler och beslutsunderlag inför strategiska beslut gällande expansion och utveckling utarbetades.

Operativ platschef tillsattes.

En bemanningslösning utarbetades tillsammans med en partner som möter det ökande behovet av flexibel arbetskraft.

Vi förenklar din logistik!

  • Power Zimply Solved Power Zimply Solved
  • Power Zimply Solved Power Zimply Solved
  • Power Zimply Solved Power Zimply Solved
  • Power Zimply Solved Power Zimply Solved

Häng med oss

Zimply Solved