Processkartläggning

Förbättra alla delar av verksamheten genom en processkartläggning 

Processkartläggning innebär, precis som namnet avslöjar, att man visualiserar tillvägagångssätt och processer inom en verksamhet. En process kan ses som en rad sammanhängande aktiviteter som omvandlar input till en mer raffinerad output.

Det handlar om att på ett praktiskt sätt visualisera de arbetsflöden som finns för att tillfredsställa olika kundbehov i verksamheter. Processkartläggningen kan förmedla nödvändig information för att förstå hur en verksamhet verkligen fungerar i sin helhet – oberoende av funktionsgränser. Genom att beskriva verksamheten med hjälp av processkartor kan man på ett lättförståeligt sätt förklara hur verksamhetens olika avdelningar skapar värde för kunden och hur avdelningarna är relaterade till varandra.

Det finns många olika sätt som man kan kartlägga en process. Ett effektivt sätt är att visualisera flödet från input till output och genom att beskriva de resurser, krav och risker som associeras med varje aktivitet blir det tydligt hur processens flöde påverkas av en rad olika faktorer.


Varför ska du jobba med processkartläggning?

Det finns flera anledningar till varför processkartläggning kan förbättra och utveckla din verksamhet.

  • Det skapar en samsyn på processerna och en tydligare bild av allas roller och uppgifter. Medarbetarna i din verksamhet får också en större förståelse för hur de bidrar till helheten.
  • När processkartorna aktivt används får du engagerade medarbetare som drar åt samma håll.
  • Processen blir överblickbar och förbättringsområden kan identifieras. Flaskhalsar och onödigt tidskrävande rutiner kan på så sätt tas bort.
  • Du kan minska kostnader och få högre effektivitet.
  • Din verksamhet kan fokusera på kundnytta genom att säkerhetsställa att allt som utförs bidrar till leveransen och är till värde för kunden.


Vad kan vi hjälpa dig med?

Vi kan givetvis hjälpa dig med processkartläggning och det är dina behov och förutsättningar som avgör hur vi tillsammans driver ert kartläggningsarbete.


Kontakta oss! 

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig att förbättra alla delar av din verksamhet genom en processkartläggning.